ConExpo

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan door ConExpo bv
georganiseerde evenementen en beurzen Toon voorwaarden

Artikel 1
Aanvaarding van deelnemers
1.1 Door het toesturen aan ConExpo van een ondertekend inschrijfformulier met betrekking tot een of meer
door ConExpo georganiseerde evenementen en beurzen, accepteert deelnemer de onderhavige algemene
voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van deelnemer.
1.2 De overeenkomst tot deelname komt meteen tot stand zodra de deelnemer het formulier ondertekent.
1.3 ConExpo is gerechtigd zonder opgave van redenen een aanvraag tot deelname af te wijzen.

Artikel 2
Werkingssfeer algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen ConExpo en deelnemer.
Indien en voor zover van een of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven
de bepalingen waarvan niet nadrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden. De overeengekomen
wijzigingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die
afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 3
Data der beurzen
3.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over beurzen dan dienen daaronder begrepen te worden alle
evenementen, tentoonstellingen, exposities, bedrijfspresentaties, markten en alle overige activiteiten welke
door ConExpo worden georganiseerd.
3.2 ConExpo behoudt zich het recht voor de oorspronkelijk vastgestelde data van een beurs te wijzigen.
Deelnemer is in dat geval gerechtigd de betrokken overeenkomst te ontbinden, doch zal dit met bekwame
spoed uiterlijk binnen 10 dagen na kennisgeving schriftelijk aan ConExpo kenbaar moeten maken. Ook is
ConExpo gerechtigd een reeds vastgestelde beurs in het geheel geen doorgang te doen vinden. De betrokken
overeenkomst dient in dat geval als ontbonden te worden beschouwd. Deelnemer zal in deze gevallen geen
aanspraak hebben op enigerlei vorm van schadevergoeding en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn
eventuele vorderingsrecht.
3.3 ConExpo stelt de openingstijden van de beurs vast en is gerechtigd deze tussentijds te wijzigen. Ook in dat
geval heeft deelnemer geen aanspraak op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 4
Wijze van deelname
4.1 Het staat de deelnemer vrij aan de betrokken beurs deel te nemen in de hoedanigheid die hij verkiest.
Deelnemer zal alleen die artikelen/merken/diensten op de beurs presenteren, welke in het inschrijfformulier
zijn vermeld. Deelnemer mag in de hem toegewezen standruimte geen andere artikelen/merken/diensten
presenteren, behoudens schriftelijke toestemming ConExpo. Deelnemer is gehouden op eerste verzoek van
ConExpo andere artikelen/merken/diensten met bekwame spoed te verwijderen.

Artikel 5
Indeling
5.1 ConExpo is gerechtigd voor het tijdstip van inrichting van de beurs een aan de deelnemer toegewezen
plaats te wijzigen in een gelijkwaardige andere plaats op de betrokken beurs, zonder dat deelnemer in dat
geval recht kan doen gelden op enigerlei van schadevergoeding.

Artikel 6
Gehuurde ruimte
6.1 Tot de standruimte behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst of op het inschrijfformulier
omschreven grondoppervlakte(n).
6.2 Diepte en breedte van de gehuurde grondoppervlakte(n) worden door ConExpo aangegeven, terwijl de
hoogte, wanneer het toegewezen binnenruimte betreft, maximaal 2,75 meter mag zijn.
6.3 In de huurprijs per mtr² oppervlakte is voor deelnemer nimmer begrepen de huur van vloerbedekking,
meubilair, elektriciteit aansluiting en/of verbruik wateraanvoer en/of –afvoer, standbouw, etc.
6.4 Indien door ConExpo wordt gesproken over de locatie, de hal of het complex, dan wordt bedoeld de
evenementenhal waar de beurs plaats vindt, het buitenterrein en/of het aangebouwde semipermanente
tentoonstellingspaviljoen.
6.5 ConExpo stelt de breedte van de gangpaden vast.

Artikel 7
Inrichting stands
7.1 Aan de deelnemer zal, gedurende een telkens door ConExpo te bepalen tijd, gelegenheid worden gegeven
tot het inrichten van de door hem gehuurde ruimte.
7.2 ConExpo bepaalt in haar voorwaarden wanneer de aanvoertransporten en inrichtingswerkzaamheden
uiterlijk beëindigd moeten zijn.
7.3 Gedurende de beurs mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen
aanwezig zijn.
7.4 Het gebruik van brandgevaarlijk en/of minderwaardig decoratie- en/of standaankledingsmateriaal
is verboden. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van ConExpo n.a.v. de brandweervoorschriften ter plaatse.
7.5 Indien tijdens de inrichting c.q. opbouw en/of de ontruiming c.q. afbouw door de deelnemer gebruik wordt
gemaakt van de door ConExpo ter beschikking gestelde machines en/of vorkheftrucks, dan is het gebruik
daarvan niet in de standprijs inbegrepen.
7.6 De deelnemer mag indien zij gebruik maakt van vorkheftruck in de door ConExpo gehuurde locatie alleen
(laten) berijden door gecertificeerd personeel.

Artikel 8
Gebruik van de stands
8.1 De deelnemer is verplicht de aan hem toegewezen ruimte met artikelen en personeel bezet te houden
gedurende de tijden, dat de beurs voor publiek toegankelijk is.
8.2 De deelnemer is vrij in de aan hem toegewezen ruimte de bezoekers van de beurs al dan niet toe te laten.
8.3 Deelnemer zal ConExpo, het personeel of de gemachtigden van ConExpo te allen tijde vrije toegang tot de
gehuurde standruimte verschaffen.

Artikel 9
Ontruiming stands
9.1 Aan de deelnemer zal na sluiting van de beurs gedurende een telkens door ConExpo te bepalen tijd
gelegenheid worden gegeven tot ontruiming van de door hem gehuurde ruimte.
9.2 De deelnemer is gehouden de door hem gehuurde ruimte na gebruik achter te laten in dezelfde staat als
deze door ConExpo aan hem ter beschikking is gesteld.
9.3 ConExpo is gerechtigd de door de deelnemer gehuurde ruimte op kosten van de deelnemer in de
oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door haar te bepalen wijze.
9.4 Indien tijdens de ontruiming door de deelnemer gebruik wordt gemaakt van door ConExpo ter beschikking
gestelde machines en/of vorkheftrucks, is het gebruik daarvan niet in de standhuurprijs begrepen.
9.5 Indien deelnemer de gehuurde ruimte niet tijdig zal hebben ontruimd, zal ConExpo de ontruiming ter hand
(laten) nemen en zullen de aanwezige materialen, goederen en/of emballage van deelnemer worden
verwijderd en bij derden worden opgeslagen, dit alles op kosten van deelnemer.

Artikel 10
Technische voorzieningen
10.1 De binnen de gehuurde ruimte voor de aanleg van elektriciteit, water, gas, telefoon, fax, etc. te verrichten
werkzaamheden kunnen, voor zover deze door ConExpo worden goedgekeurd, in opdracht en voor rekening
van deelnemer worden uitgevoerd uitsluitend door erkende installateurs of door een installateur van ConExpo.
10.2 De aansluiting van de binnen de gehuurde ruimten gemaakte installaties aan de leidingen en/of
kabelnetten van het gebouw, mogen uitsluitend door erkende installateurs worden tot stand gebracht.
ConExpo is gerechtigd de in het vorige lid bedoelde aansluiting niet te laten aken of reeds bestaande te
verbreken, indien deelnemer of zijn lasthebber naar haar oordeel de in het tweede lid van dit artikel bedoelde
aanwijzing niet opvolgen.
10.3 ConExpo aanvaardt tegenover de deelnemer ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit en
eventueel gas en water, geen verdere aansprakelijkheid dan door de betrokken leveringsbedrijven jegens
ConExpo wordt aanvaard.
10.4 Deelnemer is verplicht de voorschriften van ConExpo en van de leveringsbedrijven ter zake van gebruik
van elektriciteit en eventueel gas en water in acht te nemen.
10.5 Door ConExpo zullen het gebouw en de gangpaden worden schoongemaakt. De schoonmaak van de
stand(s) dient door deelnemer te worden verzorgd, tenzij hiervoor afwijkende afspraken zijn gemaakt met ConExpo.

Artikel 11
Deelnemers- en toegangskaarten
11.1 Deelnemer ontvangt voor zichzelf en maximaal voor 5 personeelsleden kosteloos 2 deelnemerspassen per 12m2 standruimte, die
op naam dienen te worden gesteld en zo nodig van een pasfoto van de betrokken persoon dienen te zijn
voorzien. Deze passen dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot de beurs, zowel in de periode
dat de beurs voor het publiek is geopend als gedurende de tijden van inrichting en ontruiming.
11.2 Deelnemer ontvangt desgewenst per gehuurde mtr² een nader overeen te komen aantal
uitnodigingskaarten en/of reductiekaarten ten behoeve van haar gasten en/of relaties.
11.3 ConExpo zal deelnemer zo mogelijk een of meer parkeerkaarten verstrekken, in welk geval een nader te
bepalen vergoeding aan ConExpo verschuldigd is. Deelnemer heeft jegens ConExpo nimmer aanspraak op
kosteloos parkeren om of nabij de betrokken beurs.

Artikel 12
Onderhuur
12.1 Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan
derden ten gebruikte af te staan of die van andere deelnemers te ruilen.
12.2 Het is de deelnemer niet toegestaan in de door hem gehuurde ruimte ten behoeve van derden
voorwerpen ten toon te stellen, die ten verkoop aan te bieden, te verkopen of daarvoor reclame te maken, in
welke vorm dan ook.

Artikel 13
Verhindering- Faillissement- Surseance van betaling
13.1 Annulering van de standhuur voor een beurs dan wel een verzoek daartoe ontslaat deelnemer niet van
zijn financiële verplichtingen jegens ConExpo. Niettemin zal ConExpo van geval tot geval bezien of naar haar
oordeel termen aanwezig zijn genoegen te nemen met een kostenvergoeding van minimaal 50% van de
overeengekomen inschrijvingskosten.
13.2 Ingeval van annulering door deelnemer binnen 30 dagen voor aanvang van de beurs blijft deelnemer in elk
geval de volledige standhuur aan ConExpo verschuldigd.
13.3 Indien deelnemer voor aanvang van de beurs in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance
van betaling wordt verleend, is ConExpo gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat zulks deelnemer ontslaat van zijn verplichting de
overeengekomen standhuur te betalen.

Artikel 14
Betalingsvoorwaarden
14.1 De standhuur met bijkomende kosten is verschuldigd op de op het inschrijvingsformulier c.q. de factuur
vermelde tijdstippen, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.
14.2 Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ConExpo geopende bank- of girorekening zoals
vermeld op de factuur.
14.3 Betalingen aan vertegenwoordigers van ConExpo zullen de opdrachtgever ter zake diens
betalingsverplichting jegens ConExpo slechts dan kunnen kwijten, indien en voor zover de desbetreffende
vertegenwoordiger een genummerde en door ConExpo gewaarmerkte kwitantie aan deelnemer heeft
verstrekt.
14.4 Betalingen van deelnemer zullen in eerste instantie worden afgeboekt op eventueel nog openstaande
oudere vorderingen.

Artikel 15
Gevolgen van niet tijdige betaling
15.1 Van niet tijdige betaling is sprake indien deelnemer in gebreke blijft enige termijn geheel of gedeeltelijk
tijdig te voldoen. Indien dit het geval is dient de eventueel in het inschrijvingsformulier vermelde
betalingsregeling als vervallen te worden beschouwd en geldt de regeling inhoudende betaling binnen 14
dagen na factuurdatum.
15.2 In geval van niet tijdige betaling door deelnemer van enig bedrag alsmede in geval van (voorlopige)
surseance van betaling of in geval van faillissement, zullen alle door deelnemer aan ConExpo verschuldigde
bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is door deelnemer aan ConExpo een rentevergoeding verschuldigd
van 1% per maand, ingaande op de vervaldag zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze voorwaarden tot aan de
dag der algehele voldoening van het alsdan opeisbare bedrag. De rentevergoeding wordt berekend over het op
de vervaldag opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
15.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand,
verband houdende met de incassering van de verschuldigde bedragen zijn voor rekening van deelnemer.
Partijen komen in dit verband overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten van ConExpo 15% van het
verschuldigde, met een minimum van €125,- zullen bedragen.
15.5 ConExpo is gerechtigd in geval deelnemer de vordering voortvloeiend uit enige inschrijving geheel of
gedeeltelijk niet op het daartoe overeengekomen tijdstip heeft betaald, de inschrijving, ook zonder deelnemer
hiervan schriftelijk in kennis te stellen, als vervallen te beschouwen, zonder dat zulks deelnemer enige
aanspraak jegens ConExpo zal geven en zonder dat dientengevolge in enig opzicht afbreuk wordt gedaan aan
de rechten en aanspraken van ConExpo jegens deelnemer uit hoofde van zijn verbintenissen tegenover
ConExpo. Met name blijft ConExpo gerechtigd de overeengekomen standhuur van deelnemer te vorderen.

Artikel 16
Klachten
16.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering door ConExpo van enige overeenkomst met deelnemer,
dient door deelnemer bij ConExpo te zijn ingediend binnen een termijn van 1 maand na afloop van de
betrokken beurs, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
16.2 Het in behandeling nemen van een klacht laat de betalingsverplichting val deelnemer onverlet.

Artikel 17
Aansprakelijkheid deelnemer
17.1 Deelnemer blijft volledig aansprakelijk voor alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn
personeel of lasthebber alsmede zijn genodigden zal zijn veroorzaakt. Ook is deelnemer aansprakelijk voor
schade welke in verband met de door voormelde personen meegenomen goederen zal worden veroorzaakt.
Deelnemer vrijwaart ConExpo voor iedere aanspraak van derden ter zake van dergelijke schade.
17.2 Alle op de beurs aanwezige goederen van deelnemer, diens personeel en/of genodigden blijven voor zijn
rekening en risico en ter zake zal noch ConExpo noch diens gemachtigde of personeel aansprakelijk zijn,
behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van ConExpo. Deelnemer is verplicht een deugdelijke
verzekering te sluiten voor de risico’s van diefstal, verduistering en vernieling van zijn goederen alsook tegen
wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 18
Diverse verbodsbepalingen
18.1 Het is deelnemer en zijn personeel verboden: Prijscouranten, circulaires, reclamebiljetten, folders, enz.
buiten de gehuurde ruimte uit te reiken.
18.2 Tekeningen, reproducties of fotografische opnamen te maken, op te hangen, of uit te reiken buiten de
gehuurde ruimte, tenzij met schriftelijke toestemming van ConExpo. ConExpo behoudt zich echter het recht
voor fotografische opnamen, tekeningen, enz. te maken van gedeelten van de beurs en deze voor
wervingsbrochures of publiciteitsdoeleinden te gebruiken.
18.3 Zodanig gebruik te maken van de gehuurde ruimte, dat daardoor voor andere deelnemers of voor
bezoekers, hinderlijk geraas, belemmering van toe- of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder, gevaar of
schade kan ontstaan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.
18.4 Het gesproken woord door luidsprekers of anderszins te versterken of muziek ten gehore te brengen of
ten gehore te doen brengen, anders dan met schriftelijke toestemming van ConExpo.
18.5 Projectie-, video- en/of filmapparatuur op te stellen of te gebruiken, anders dan na goedkeuring door
ConExpo.
18.6 In of op de gehuurde ruimte licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen
(waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede
radioactieve bronnen te hebben, vuur te maken of kachels te doen branden, of licht ontvlambare emballage te
bewaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConExpo.
18.7 Storende reclame te voeren, een en ander ter beoordeling van ConExpo.
18.8 Misleidende verkoop- of demonstratiecontracten aan het publiek ter ondertekening voor te leggen, een
en ander ter beoordeling van ConExpo.
18.9 Machines, apparaten en/of producten te exposeren, waarvoor de fabrikant, de erkende importeur of de
erkende regionale grossier of distributeur geen toestemming heeft verleend.
18.10 In de door deelnemer gehuurde ruimte andere artikelen te exposeren of aan te prijzen dan die, welke op
zijn inschrijfformulier zijn vermeld of anders zijn overeengekomen.
18.11 Artikelen te exposeren, of aan te prijzen, welke het imago van de beurs en/of ConExpo kunnen schaden.
18.12 Reclame en/of publiciteit te maken voor beurzen/evenementen, welke concurrerend zijn voor ConExpo,
zulks ter beoordeling van ConExpo.

Artikel 19
Handhaving orde
19.1 ConExpo zorgt voor de handhaving van de orde. Zij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het
publiek/ de bezoekers en stelt de toegangsprijzen vast.
19.2 Deelnemer en zijn personeel zijn gehouden zich te gedragen overeenkomstig de door of namens ConExpo
uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.
19.3 ConExpo behoudt zich het recht voor een ieder die zich niet aan de gestelde instructies wenst te houden,
de toegang tot het beursterrein en de gebouwen te ontzeggen.

Artikel 20
Gebondenheid ConExpo
20.1 Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees, adviseurs, freelance medewerkers, beleidscommissies,
reclamebureaus, directies of medewerkers van gebouwen waar de beurs plaatsvindt zijn jegens ConExpo
slechts bindend indien deze door ConExpo schriftelijk zijn bevestigd.
20.2 Deelnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan advertentie- of reclamecampagnes dan wel teksten uit
wervingsbrochures, voorlichtings- of reclamefolders, affiches, circulaires, etc. etc. afkomstig van ConExpo, voor
zover deze het doel beoogen reclame te maken voor een of meer door ConExpo georganiseerde beurzen dan
wel het doel beoogen deelnemers en/of bezoekers te werven.

Artikel 21
Bezoekersaantallen
21.1 ConExpo geeft geen enkele garantie voor het aantal personen dat een beurs zal bezoeken. Indien een
beurs door welke omstandigheid dan ook onvoldoende bezoekers mocht trekken, zal ConExpo nimmer jegens
deelnemer aansprakelijk zijn voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, terwijl zulks de
betalingsverplichtingen jegens ConExpo ongewijzigd laat.

Artikel 22
Overmacht
22.1 Ingeval van overmacht is ConExpo gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te
beschouwen c.q. de inschrijving te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens deelnemer te zijn
gehouden. In dat geval is ConExpo gehouden met bekwame spoed aan deelnemer hiervan mededeling te doen.
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ConExpo onafhankelijke ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst c.q. de uitvoering daarvan al of niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de
(verdere) nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van
ConExpo kan worden gevergd. Tevens wordt als overmachtsituatie aangemerkt de situatie waarbij ConExpo
door het uitvoeren van de overeenkomst in conflict zou komen met andere deelnemers.
22.2 ConExpo is gerechtigd in geval van overmacht, waardoor de beurs geheel of gedeeltelijk voor de gehele
duur of tijdelijk niet kan worden gehouden, met instandhouding van de overeenkomst met deelnemer zo
spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de beurs vast te stellen. De door deelnemer reeds betaalde
standhuur/bijkomende kosten zullen dan door ConExpo worden beschouwd als betaling voor de beurs op de
nieuw vast te stellen datum.

Artikel 23
Huur en bijkomende kosten
23.1 Indien deelnemer door bemiddeling van ConExpo meubilair, vloerbedekking, elektriciteitsaansluiting of
andere standmaterialen huurt, dan zijn de bepalingen c.q. condities die zijn gesteld door het verhuurbedrijf c.q.
het installatiebedrijf tevens van toepassing tussen deelnemer en ConExpo.

Artikel 24
Conversie
24.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling een geldige
bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De eventuele
nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de overige
bepalingen niet aan.

Artikel 25
Onvoorziene gevallen
25.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist ConExpo. ConExpo is gerechtigd
te allen tijde wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen en deze aan te vullen.

Artikel 26
Aansprakelijkheid
26.1 ConExpo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemer op de beurs gepresenteerde
artikelen/merken/diensten en daarmee verband houdende teksten, uitlatingen, etc.
26.2 De verplichting tot vergoeding van eventuele schade zal ingeval van aansprakelijkheid van ConExpo in
geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade van
deelnemer en zal nimmer meer belopen dan ten hoogste creditering voor het factuurbedrag, terwijl ConExpo
daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van
mogelijke schade voor haar rekening te nemen tot een maximum evenwel van de waarde van het niet of
onjuist uitgevoerde gedeelte van de betreffende overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van ConExpo.

Artikel 27
Relatieve bevoegdheid rechtbank
27.1 ConExpo is bevoegd om geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de rechtbank
absoluut bevoegd is bij uitsluiting voor te leggen aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, een en ander ter vrije
keuze van ConExpo.

Artikel 28
Toepasselijk recht
28.1 Op geschillen welke uit deze overeenkomst voorvloeien is Nederlands recht van toepassing.


Algemene voorwaarden bij levering van diensten door ConExpo bv Toon voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: ConExpo bv, gevestigd te Drunen, hierna te noemen ConExpo;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ConExpo een overeenkomst sluit, dan wel
onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie ConExpo een offerte uitbrengt;
Opdracht: iedere overeenkomst die tussen ConExpo en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die
overeenkomst;
Offerte: de vrijblijvende opgave van min of meer gespecificeerde werkzaamheden door ConExpo en de
globale begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten;

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en zijn van toepassing op alle daarmee verband
houdende (rechts)handelingen van ConExpo en de opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ConExpo uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN
3.1 Een offerte bindt ConExpo niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.2 Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door ConExpo aanvaard door schriftelijke bevestiging
van de opdracht of doordat ConExpo met de (voorbereiding van) de opdracht een aanvang maakt.
3.3 De opdracht behelst een inspanningsverplichting van ConExpo jegens opdrachtgever waarbij ConExpo zich
verbindt naar beste vermogen en inzichten de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. ConExpo zal zich
bij de uitvoering van de opdracht richten naar tijdig en verantwoord gegeven instructies van de opdrachtgever.
3.4 Indien dit naar het oordeel van ConExpo noodzakelijk of gewenst is, is ConExpo gerechtigd een gedeelte van
de opdracht te doen voorbereiden of te doen uitvoeren door een door ConExpo uitgezochte derde.
3.5 ConExpo zal toegang hebben tot informatie, documentatie en databestanden van opdrachtgever voor zover
benodigd voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de beschikbaarheid en
medewerking van zijn personeel voor zover dit wenselijk is voor de uitvoering van de opdracht door ConExpo.
3.6 ConExpo zal zonder toestemming van opdrachtgever geen werkzaamheden voor derden verrichten
gedurende de duur van de opdracht, voorz

4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
4.1 De opdracht zal door ConExpo in beginsel worden verricht binnen de afgesproken termijn. Indien blijkt dat de
werkzaamheden niet tijdig kunnen worden afgerond, zal ConExpo hiervan tijdig mededeling doen aan
opdrachtgever teneinde nader te bepalen op welke voorwaarden de werkzaamheden zullen worden voltooid.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het door ConExpo begrote aantal uren benodigd voor de
uitvoering van de opdracht slechts als indicatie.
4.2 Latere wijzigingen in de verstrekte opdracht dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ConExpo te
worden overgebracht. ConExpo is eerst aan enige wijziging in de opdracht gebonden na schriftelijke
bevestiging daarvan door ConExpo .
4.3 Eventuele meer- of minderkosten, die wijzigingen in de opdracht tot gevolg hebben, komen ten laste c.q. ten
gunste van de opdrachtgever. Wijzigingen kunnen voorts van invloed zijn op de uitvoeringstermijn. ConExpo
zal de opdrachtgever hierover zoveel mogelijk tijdig inlichten.

5. PRIJZEN
5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, onkosten en eventuele verzend-, transport- en portokosten,
indien niet anders is aangegeven.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijden van het verstrekken van de opdracht voor ConExpo geldende
omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, kosten voor
(deel)opdrachten aan derden, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen en belastingen die direct of
indirect van ConExpo worden geheven c.q. door derden ten laste van ConExpo worden gebracht. Indien deze
omstandigheden na het sluiten van de opdracht doch voor de aflevering wijzigen, heeft ConExpo het recht de
daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te belasten.

6. BETALING
6.1 Alle in rekening gebrachte bedragen zullen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum op een
door ConExpo aangewezen bankrekening, zonder korting of inhouding, worden voldaan.
6.2 De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om enige
betalingsverplichting jegens ConExpo op te schorten.
6.3 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle
vorderingen, uit welke hoofde ook, van ConExpo op de opdrachtgever, onmiddellijk opeisbaar.
6.4 De opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald,
vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende
wettelijke rente.
6.5 De opdrachtgever is bij verzuim eveneens gehouden de buitengerechtelijke kosten van ConExpo te
vergoeden. Deze kosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum
van € 300,-- te vermeerden met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.6 Ingeval van een gerechtelijk veroordeling tot betaling van opdrachtgever, zal deze tevens de door
opdrachtnemer gemaakte kosten van juridische bijstand vergoeden. Opdrachtgever zal desverzocht aan
ConExpo een voorschot van maximaal 50 % op de beloning en / of verwachte onkosten verstrekken.
6.7 ConExpo is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te factureren en met het oog op
het inschakelen van derden, voorschotten te verlangen. Zijn deze voorschotten niet door ConExpo ontvangen
voor het tijdstip waarop ConExpo tot betaling aan de ingeschakelde derde is gehouden, dan staat het
ConExpo vrij haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.
6.8 Indien daarvoor naar het oordeel van ConExpo aanleiding bestaat, kan ConExpo zekerheid voor de betaling
door de opdrachtgever verlangen in de vorm van een door ConExpo geaccepteerde bankgarantie.

7. OPSCHORTING EN ONTBINDEN
7.1 Indien:
• De opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht;
• Aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ConExpo zal (kunnen) voldoen;
• De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
• De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
• De opdrachtgever onder curatele is geplaatst;
• De opdrachtgever te zijner laste enig conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;
• De opdrachtgever haar onderneming stillegt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft; heeft
ConExpo het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en ConExpo
bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en
zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en
worden alle eventuele verplichtingen van de opdrachtgever jegens ConExpo, uit hoofde van alle
tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar.

8. AFLEVERINGSTERMIJN
8.1 Een door ConExpo opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de
opdracht voor ConExpo geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op
de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door ConExpo zoveel
mogelijk in acht worden genomen.
8.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding
terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de opdracht, tenzij de
overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de opdracht in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval
gerechtigd de opdracht te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

9. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
9.1 In geval van tussentijdse annulering of opzegging van de opdracht door opdrachtgever, is de opdrachtgever
verplicht het volledig overeengekomen honorarium van ConExpo, alsmede de door ConExpo inmiddels
gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebbende op de opdracht, te
vergoeden.

10. INSPECTIE EN KLACHTEN
10.1 Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten
moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan ConExpo worden gemeld.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
11.1 ConExpo is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade geleden als gevolg
van de uitvoering van de opdracht, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid van ConExpo in de uitvoering
van de opdracht. ConExpo is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot
stagnatie in het bedrijf van opdrachtgever of verlies aan omzet of winst. In ieder geval zal de
schadeplichtigheid van ConExpo nimmer uitkomen boven het bedrag van de beloning voor de opdracht in
kwestie. De opdrachtgever vrijwaart ConExpo voor enige en alle aanspraken van derden.
11.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van werkzaamheden door derden ten behoeve van de
opdrachtgever, uitgevoerd in opdracht van ConExpo, is beperkt tot het bedrag dat die derde aan ConExpo
als schadevergoeding erkent schuldig te zijn. ConExpo zal al hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd kan
worden doen (en opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar redelijkerwijs gevraagd kan
worden) om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. Op diens
verzoek zal ConExpo haar vordering op de betreffende derde aan opdrachtgever overdragen, tegen kwijting
terzake.
11.3 Voor het geval ConExpo gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze
schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht
betrekking heeft, verminderd met de door ConExpo gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

12. OVERMACHT
12.1 In geval van overmacht is ConExpo naar keuze gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel het
moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan,
zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 Alle door ConExpo geleverde diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever in
het kader van de opdracht en mogen niet door haar, zonder voorafgaande toestemming van ConExpo,
worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt.
13.2 De opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door ConExpo van door eventueel haar
aangeleverde ideeën, concepten en materialen etc. De opdrachtgever vrijwaart ConExpo, zowel in als buiten
rechte, voor alle aanspraken van derden, waaronder onder meer wordt verstaan: aanspraken op het gebied
van het mededingingsrecht, en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer – doch niet
uitsluitend – wordt verstaan het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merken- en handelsnaamrecht.
13.3 ConExpo is gerechtigd door haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en /
of publiciteit. ConExpo zal haar opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen.
13.4 ConExpo behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht bij haar toegenomen kennis,
waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – wordt verstaan alle kennis, gegevens en inlichtingen met
betrekking tot marketing- en communicatie-strategieën, sales promotion etc. voor andere doeleinden te
gebruiken, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gesteld.

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op deze voorwaarden, en op de opdracht, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst of deze voorwaarden zullen
ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te ‘s-Hertogenbosch